Privacy Policy

Privacy - Nederlands

Dit is de website van M. Vandenabeele nv met adres Kortrijkstraat 174 te 8770 Ingelmunster

Persoonsgegevens

Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

• uw domeinnaam (IP-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina's
• uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website of dit aan ons communiceert
• alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
• alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
• alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt

Deze informatie wordt gebruikt
• om de inhoud van onze website te verbeteren
• om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Contact

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:
• via e-mail: info@vandenabeele.be
• via telefoon: 051/311812
• per post: Kortrijkstraat 174 te Ingelmunster

Als u ons uw postadres via het web meedeelt kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Eveneens kan u mailings ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: commerciële partners.
Als u geen mailings van deze bedrijven/organisaties (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve Ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Eveneens kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: - commerciële partners.

Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt kan u via tekstberichten (SMS/MMS/ed) gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw nummer meegedeeld heeft. Indien u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. Eveneens kan u tekstberichten (SMS/MMS/ed) voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: - commerciële partners
Indien u niet meer wenst dat uw GSM-nummer nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. kan u e-mails voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: - commerciële partners
Indien u niet meer wenst dat uw e-mailadres nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke info, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid". In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").
Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacy - English

This is the website of M. Vandenabeele nv with address Kortrijkstraat 174 in 8770 Ingelmunster
Personal data
On this website we collect personal information. This information is managed by our company. When visiting our site, we keep:
• Your domain name (IP address) if you visit our web pages
• Your e-mail address if you place any messages / questions on this website or communicate to us
• All information related to the pages of other sites you have consulted to visit our site
• All information regarding the pages you've consulted on our site
• All information you provided This information is used
• To improve the content of our website
• To contact you later for direct marketing purposes

Safety
If we receive or transfer your information on our website, we always use the encryption technologies that are recognized as common standards within the IT sector. We have introduced the necessary security measures to prevent the loss, unlawful use or change of information we receive on our site. If we receive or transfer certain critical information, such as financial information, we use a secure server.

Contact
How to contact us in connection with our privacy policy?
If you would like to respond to our privacy policy, please contact us:
• via e-mail: info@vandenabeele.be
• by phone: 051/311812
• by post: Kortrijkstraat 174 in Ingelmunster
If you inform us of your postal address via the web, you can receive mailings from us, with information about products and services and upcoming events. If you do not wish to receive any such mailings, please contact us at the above address. You can also receive mailings from other companies / organizations with which we are contractually linked. These companies / organizations can be part of the following sectors: commercial partners.
If you do not wish to receive mailings from these companies / organizations (more), please contact us at the above address. We hereby allow you to delete your information from the list we commonly use with other companies / organizations.
If you inform us of your phone number via the web, you can be contacted by our company by telephone for information about our products, services or about upcoming events. If you do not wish to receive such telephone calls, please contact us at the above address. You can also be contacted by other companies / organizations with which we are contractually connected. These companies / organizations can be part of the following sectors: - commercial partners.
If you do not wish to receive such telephone calls, please contact us at the above address. We hereby allow you to delete your information from the list we commonly use with other companies / organizations.
If you inform us of your mobile phone number, we can contact you via text messages (SMS / MMS / etc) with information about our products and services or about upcoming events (for direct marketing purposes). If you no longer wish to receive such messages, please contact us at the above address. You can also receive text messages (SMS / MMS / ed) for direct marketing purposes from other companies / organizations with which we are contractually linked if you have given your explicit consent. These companies / organizations can be part of the following sectors: - commercial partners
If you no longer wish your mobile number to be communicated to other companies / organizations for receiving such text messages, please contact us at the above address. We hereby allow you to delete your information from the list we commonly use with other companies / organizations. If you provide us with your e-mail address via the web, you can be contacted by our company regarding information about our products and services, or about emerging events (for direct marketing purposes) if you have explicitly consented to this. or if you are already a customer with us and you have notified your e-mail address. If you do not wish to receive such emails anymore, please contact us at the above-mentioned address. You can receive e-mails for direct marketing purposes from other companies / organizations with which we are contractually linked if you have given your explicit consent. These companies / organizations may be part of the following sectors: - Commercial Partners If you no longer wish your email address to be communicated to other companies / organizations for receiving such information, please contact us at the above address. We hereby delete your information from the list we commonly use with other companies / organizations. If you do not wish to receive any mailings or phone calls from any company, please contact the Robinson List of the Belgian Direct Marketing Association ( online: www.robinsonlist.be, free telephone number: 0800-91 886 or by post: BDMV, Robinson list, Bureau & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussels)

Our company can use consumer information for new purposes that are not yet provided in our "privacy policy". In that case, we will contact you before using your information for these new purposes, to inform you of the changes to our privacy policy and to give you the opportunity to refuse your participation. Upon request, we give visitors to our site access to all the information we keep from them. If you wish to access this information, please contact us at the above address. Upon request we provide the visitors with the opportunity to correct any incorrect data we keep from them. If you wish to improve your personal information, please contact us at the above address. If you find that our site is not in accordance with our privacy policy, please contact our company at the above address. Google AnalyticsThis site uses Google Analytics, a web analytics service offered by Google Inc. . ("Google"). Google Analytics uses "cookies" (text files that are placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Google uses this information to keep track of how to use the website, to set up website activity reports for website operators, and to provide other services related to website activity and internet usage. Google may provide this information to third parties if Google is required to do so by law, or in so far as these third parties process information on behalf of Google. Google will not combine your IP address with other information about Google. You can refuse the use of cookies by choosing the appropriate settings in your browser. However, we remind you that you may not be able to use all of the features of this website in that case. By using this website, you consent to the processing of the information by Google in the manner and for the purposes described above.

PRIVACY - Francais

Les données personnelles récoltées sur ce site sont enregistrées dans les fichiers de Vandenabeele nv Kortrijkstraat 174 te Ingelmunster. Nous nous engageons à utiliser vos données exclusivement dans le cadre de la gestion de vos commandes, du service après-vente et pour vous envoyer de l'information. Vous pouvez consulter et corriger vos données, ainsi que vous opposer à tout moment à l'utilisation de vos données pour vous envoyer de l'information. Il suffit d'en faire la demande par écrit à Vandenabeele nv Kortrijkstraat 174 à Ingelmunster (Loi du 8 décembre 1992).